IyRC2M5OGZXhp90 played 3 times. Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki & Tatsuro Yamashita